ethanol-fireplace.com to oferta firmy Kaminlicht GmbH

OGÓLNE WARUNKI I HANDLOWE (OWU)

Kaminlicht GmbH w przypadku zamówień na www.ethanol-fireplace.com

§ 1 Zakres, ogólne zobowiązania klienta, zmiany warunków

1.1 W przypadku wszystkich aktualnych i przyszłych zamówień składanych przez Ciebie (zwanych dalej również „klientami”) na www.ethanol-fireplace.com, następujące ogólne warunki (zwane dalej również „OWU”) firmy Kaminlicht GmbH (zwanymi dalej również „my” lub „Kaminlicht”).

1.2 Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe ogólne warunki klienta nie stanowią części umowy.

1.3 Wszystkie informacje podane przez klienta w procesie składania zamówienia muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zabrania się przekazywania hasła osobom trzecim, należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych oraz niezwłocznie powiadomić nas w formie tekstowej o jego zgubieniu lub przekazaniu. W przypadku niewłaściwego użycia, np. za nieautoryzowane zamówienia osób trzecich z hasłem i wynikające z nich roszczenia, ponosisz odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków ze skutkiem na przyszłość, stosując następującą procedurę. W tym celu poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o planowanych zmianach i poinformujemy o prawie do sprzeciwu. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli nie zgłosisz sprzeciwu w ciągu 6 tygodni od powiadomienia o zmianie. W przypadku sprzeciwu wobec zmiany zastrzegamy sobie prawo do prawidłowego rozwiązania umowy.

1.5 Jeżeli jako terminy określono dni robocze, obejmuje to wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zawarcie umowy, niewiążące informacje, wielkości dostaw i ograniczenia

2.1 Wszystkie informacje o naszych towarach i cenach przed zawarciem umowy nie są wiążące. Zdjęcia produktów nie zawsze muszą pasować do wyglądu dostarczonych produktów. W szczególności zmiany w wyglądzie i wyposażeniu artykułów mogą nastąpić po odnowieniu asortymentu przez producentów. Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w tym zakresie, o ile zmiany są dla Ciebie uzasadnione. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nie przysługuje prawo do dostawy niektórych artykułów.

2.2 Zawarcie ważnej umowy sprzedaży między Kaminlicht a klientem następuje poprzez przyjęcie oferty klienta przez Kaminlicht.

2.3 Poprzez całkowite wypełnienie i potwierdzenie formularza zamówienia dostarczonego przez Kaminlicht, klient składa wiążącą ofertę. Oferta ta może zostać przyjęta poprzez przesłanie wiążącego oświadczenia o przyjęciu lub wysłanie zamówionego towaru przez Kaminlicht. Do tego czasu można odmówić przyjęcia w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Roszczenie o dostarczenie zamówionego towaru lub zamówionego vouchera powstaje dopiero z chwilą akceptacji oferty. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Po kliknięciu przycisku „Kup” składasz wiążące zamówienie na towary w koszyku. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone automatycznym e-mailem. Możemy przyjąć Twoje zamówienie, wysyłając potwierdzenie zamówienia e-mailem lub dostarczając towar.

2.4 Nasza oferta skierowana jest do konsumentów. Towar lub kupony zamówione przez klienta nie są przeznaczone do odsprzedaży.

2.5 Tekst umowy jest przez nas zapisywany, a dane zamówienia prześlemy e-mailem. Klient może w każdej chwili zapoznać się z regulaminem na stronie www.ethanol-fireplace.com.

§ 3 Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

3.1 W przypadku wariantów ofert na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie. Klient może w każdej chwili wysłać wiadomość do Kaminlicht w celu rozwiązania umowy. Anulacji należy dokonać nie później niż 7 dni przed wysłaniem towaru. W przeciwnym razie Kaminlicht nie może zapewnić terminowego przetwarzania.

§ 4 Dostawa, warunki dostawy, zastrzeżenie własności, przejście ryzyka, przerwa w dostawie

4.1 Kaminlicht dostarcza wyłącznie w obszarach dostawy określonych na stronie www.ethanol-fireplace.com. Jeśli zamówienie dotyczy vouchera, dostawa zostanie zrealizowana pocztą elektroniczną.

4.2 Dostarczamy pod adres podany w strefie klienta na stronie internetowej. Jeśli zmienisz adres, natychmiast wprowadź nowy adres na koncie klienta. Kaminlicht może uwzględniać tylko adresy, które są przechowywane na koncie klienta podczas realizacji zamówienia. Jeśli dostawa ma być realizowana na inny adres, należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.

4.3 Klient musi upewnić się, że towar może zostać przekazany osobiście pod podany adres dostawy. W przeciwnym razie nie zostanie przyjęty. Zamówienie można zrealizować również poprzez umieszczenie towaru przed drzwiami mieszkania, umieszczenie go przed drzwiami wejściowymi lub dostarczenie towaru do sąsiedniego gospodarstwa domowego lub firmy. W momencie magazynowania lub dostawy do sąsiedniego gospodarstwa domowego klient staje się właścicielem towaru.

4.4 Jeżeli towar nie został jeszcze opłacony w momencie odbioru osobistego, Kaminlicht zastrzega sobie prawo własności do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

4.5 Jeśli klient wybrał płatność z góry, Kaminlicht nie wyśle ​​towaru przed otrzymaniem płatności. Nie ma prawa do wcześniejszej dostawy.

4.6 Kaminlicht ma prawo do częściowej dostawy i częściowego wykonania w dowolnym momencie, o ile jest to uzasadnione dla klienta.

4.7 Kaminlicht nie zawsze ma wpływ na czas dostawy. W przypadku wystąpienia siły wyższej (strajk, oficjalna interwencja, niedobór energii i surowców, nie z własnej winy, zatorami w transporcie, z własnej winy, przeszkody operacyjne, które nie zostały spowodowane przez Kaminlicht), Kaminlicht niezwłocznie powiadomi o początku i końcu tych przeszkód. Jeśli Kaminlicht nie może dostarczyć dłużej niż 4 tygodnie po pierwotnym terminie dostawy, klient ma prawo odstąpić od umowy. Dalsze roszczenia, zwłaszcza o odszkodowanie, nie istnieją.

§ 5 Ceny i koszty wysyłki, termin płatności, płatność, potrącenie, zatrzymanie

5.1 Ceny zawierają podatek VAT oraz, o ile oferta nie stanowi inaczej, również koszty wysyłki do Niemiec.

5.2 Koszty wysyłki i opakowania w przypadku dostaw na terenie Niemiec są wykazywane osobno w ramach procesu zamawiania i są również podsumowywane. O ile nie określono, że dostawa jest bezpłatna, koszty te ponosi również klient. Przesyłki za granicę realizowane są na zamówienie i po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.3 Żądania Kaminlicht są wymagalne natychmiast, bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Faktura jest wysyłana w momencie wysyłki towaru.

5.4 Kaminlicht przesyła faktury i noty kredytowe wyłącznie w formie elektronicznej. Zgadzasz się na to.

5.5 Klient może zapłacić wszystkimi metodami płatności udostępnionymi na naszej stronie internetowej. Jeżeli klient wybrał płatność z góry, zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeśli Kaminlicht dostarczy za pobraniem, roszczenie z tytułu ceny kupna staje się wymagalne w momencie odbioru towaru.

5.6 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są prawomocne lub są bezsporne przez Kaminlicht. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie opiera się na tym samym stosunku umownym.

5.7 Po zawarciu umowy konto lub karta kredytowa zostaną obciążone niezwłocznie.

5.8 Kredyt zaksięgowany na koncie klienta z promocji jest automatycznie odliczany od ceny zakupu następnej możliwej dostawy. Jeśli kredyt przekracza cenę zakupu dostawy, zostanie on potrącony z następnych dostaw do momentu wyczerpania kredytu.

5.9 Jeśli jako klient zalega z płatnością, Kaminlicht zastrzega sobie prawo do naliczenia zryczałtowanej opłaty za upomnienie jako szkody za zwłokę w wysokości 5,00 EUR za każde przypomnienie.

§ 6 Gwarancja, uszkodzenia transportowe

6.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych niezwłocznie po dostawie. Zastrzeżenia należy jak najszybciej zgłosić firmie Kaminlicht i dostawcy.

6.2 W przypadku roszczeń z tytułu wad w ustawowych terminach obowiązują przepisy ustawowe.

6.3 W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, klient proszony jest o niezwłoczne złożenie reklamacji u przewoźnika i skontaktowanie się z Kaminlicht. Klient pomaga Kaminlicht w wyegzekwowaniu roszczeń wobec przewoźnika i firmy transportowej.

§ 7 Warunki realizacji bonów upominkowych

7.1 Bony upominkowe to bony, które klient może kupić. Kupony można wykorzystać tylko na zakup artykułów na stronie www.ethanol-fireplace.com.

7.2 Saldo bonów upominkowych nie zostanie wypłacone w gotówce ani odsetkach.

7.3 Kupony upominkowe i kredyty można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Nie można ich dodać do zamówienia z mocą wsteczną.

7.4 Zakup vouchera można anulować tylko wtedy, gdy kupon nie został jeszcze potrącony z zamówienia lub zaksięgowany na koncie klienta jako kredyt.

7.5 Jeśli doładowanie vouchera jest niewystarczające na zamówienie, klient może zrekompensować różnicę za pomocą innych opcji płatności

7.6 Do zamówienia można użyć więcej niż jednego kuponu podarunkowego. Kuponów upominkowych nie można łączyć z kodami promocyjnymi. Kupon podarunkowy jest zbywalny. Kopiowanie, edycja lub manipulowanie kuponami jest zabronione.

7.7 Kaminlicht nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży lub nieczytelności voucherów, za które nie odpowiadamy. Ponadto Kaminlicht nie ponosi odpowiedzialności za błędy ortograficzne w adresie e-mail odbiorcy kuponu.

7.8 Jeśli klient wykorzystał kupon podarunkowy do zakupu, Kaminlicht zastrzega sobie prawo do uznania klienta kwotą, od której zapłacił kuponem podarunkowym, gdy towary zostaną zwrócone.

§ 8 Warunki realizacji kodów promocyjnych

8.1 Kody promocyjne to kupony wydawane na kampanie reklamowe z określonym okresem ważności. Można je wymienić tylko na określony sklep internetowy, tylko w określonym czasie i tylko raz w ramach procesu zamówienia. Ponadto mogą obowiązywać dalsze ograniczenia dotyczące wykorzystania kodów promocyjnych na kuponach.

8.2 Wartość zamówienia musi być co najmniej równa kwocie kodu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone.

8.3 Kody promocyjne można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe. Kredyt w postaci kodu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani nie jest oprocentowany. Kodu promocyjnego nie można przenosić na osoby trzecie. Nie można łączyć ze sobą wielu kodów promocyjnych. Kodów promocyjnych nie można używać do kupowania kart podarunkowych.

8.4 Jeśli saldo kodu promocyjnego nie wystarcza na zamówienie, różnicę można skompensować oferowanymi opcjami płatności.

8.5 Kod promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli towary zostaną zwrócone w całości lub w części, pod warunkiem, że kod promocyjny został wydany w ramach promocji i nie zostało za to zapłacone

8.6 Jeśli klient użył kodu akcji do swojego zakupu, Kaminlicht zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta pierwotną ceną towaru, który zachowuje, jeśli – z powodu jego anulowania – całkowita wartość zamówienia jest niższa od odpowiednich spada wartość kodów promocyjnych.

§ 9 Odpowiedzialność Kaminlicht, obowiązki klienta

9.1 Kaminlicht ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód wyrządzonych klientowi (klientom) w wyniku obrażeń ciała, obrażeń ciała lub zdrowia spowodowanych naruszeniem obowiązków przez Kaminlicht lub jednego z jego przedstawicieli prawnych lub zastępców, (b) na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, od przyjęcie gwarancji lub z powodu bezprawnego wprowadzenia w błąd (c) jeżeli Kaminlicht lub jego przedstawiciele prawni lub pomocnicy spowodowali szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa i / lub (d) jeżeli szkoda została spowodowana przez naruszenie zobowiązania przez Kaminlicht , których spełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy, a na przestrzeganiu których klient regularnie polega i może polegać (obowiązek kardynalny).

9.2 Kaminlicht ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadkach 8.1. Ponadto roszczenie odszkodowawcze ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. W innych przypadkach odpowiedzialność Kaminlicht jest wykluczona niezależnie od podstawy prawnej.

9.3 Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawarte w poprzednich paragrafach dotyczą również osobistej odpowiedzialności organów, pracowników i zastępców Kaminlicht.

9.4 Klient jest zobowiązany do uważnego przeczytania i przestrzegania wskazówek i ostrzeżeń dotyczących użycia dostarczonych produktów przed ich użyciem.

§ 10 Prawo właściwe

10.1 Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

§ 11 Klauzula salwatoryjna

11.1 Jeżeli poszczególne postanowienia umowy, w tym te postanowienia, są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub jeżeli w umowie występuje nieprzewidziana luka, ważność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostaje nienaruszona. Zamiast nieskutecznych lub brakujących przepisów obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str. 23, 12489 Berlin) o swojej decyzji o zawarciu niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail) odwołać, poinformować. Możesz również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia na naszej stronie internetowej & nbsp; wypełnić i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. E-mailem). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, że korzystasz z innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas, wybraliśmy najtańszą standardową dostawę), który ma zostać zwrócony niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem 14 dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas umowy zakupu następujących towarów:

Lista towarów
Zamówione w dniu:
Otrzymana w dniu:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data:

Państwa Kaminlicht GmbH
Stan na: 25.08.2017r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *